Algemene voorwaarden Ster-kracht B.V.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, alle offertes, alle overeenkomsten en alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen tussen “Ster-kracht BV, gevestigd Oude Delft 207, 2611 HD Delft, geregistreerd bij de kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 64719030”, hierna te noemen “Ster-kracht”, en een wederpartij (natuurlijk persoon of rechtspersoon), hierna te noemen “de opdrachtgever”.

2. Bijzondere, van de algemene voorwaarden van Ster-kracht afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

3. De door de opdrachtgever gestelde en/of door deze gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij en voor zover door Ster-kracht schriftelijk bevestigd.

4. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid op latere overeenkomsten met Ster-kracht.

Artikel 2. Aanbiedingen

1. Tenzij schriftelijk anders is bepaald, zijn alle aanbiedingen van Ster-kracht vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de dienst waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Ster-kracht kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2. De hierin vermelde prijzen, alsmede prijslijsten zijn richtprijzen. De vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere mogelijke heffingen (van overheidswege), eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3. Als de opdrachtgever aan Ster-kracht gegevens verstrekt, mag Ster-kracht uitgaan van de juistheid ervan en zal zij haar aanbieding hierop baseren.

4. Als de aanbieding niet wordt aanvaard, heeft Ster-kracht het recht alle kosten die zij heeft moeten maken om haar aanbieding te doen bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 3. Totstandkoming van een overeenkomst

1. Een overeenkomst wordt eerst geacht tot stand te zijn gekomen na (schriftelijke) bevestiging van Ster-kracht, dan wel op het moment dat Ster-kracht met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.

2. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Ster-kracht daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Ster-kracht anders aangeeft.

3. Elke overeenkomst wordt door Ster-kracht slechts aangegaan onder de ontbindende voorwaarde en met behoud van overige rechten dat de opdrachtgever –uitsluitend ter beoordeling van Ster-kracht– voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Ster-kracht is gerechtigd, zowel bij als na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de opdrachtgever voldoende zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichting- als ook aan de overige verplichtingen voldaan zal worden. Eventuele kosten gemoeid met het verstrekken van zekerheden komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Ster-kracht niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

5. Ster-kracht heeft het recht om een opdrachtgever om haar moverende redenen te weigeren. In dit geval is er sprake van non-acceptatie.

Artikel 4. Uitvoering van een overeenkomst

1. Ster-kracht zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitwerking van de overeenkomst dit vereist, heeft Ster-kracht het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Ster-kracht zijn verstrekt, heeft Ster-kracht het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Ster-kracht is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Ster-kracht is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Ster-kracht kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Ster-kracht de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien door Ster-kracht ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

7. Opdrachtgever vrijwaart Ster-kracht voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5. Wijziging in overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Ster-kracht zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Ster-kracht de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Ster-kracht daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5. In afwijking van lid 3 zal Ster-kracht geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Ster-kracht kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Expertise-onderzoek

1. Afspraken voor het uitbrengen van psychologisch of psychiatrisch diagnostische conclusies, hierna te noemen “het consult”, kunnen tot 48 uur voor het feitelijke moment waarop het onderzoek dient plaats te vinden, worden geannuleerd. Voor annuleringen binnen 48 uur voor het onderzoek geldt een annuleringstarief van 50% van de onderzoeksprijs. Niet geannuleerde afspraken worden ten volle berekend.

2. De persoon ten aanzien van wie het onderzoek wordt verricht, hierna te noemen “de betrokkene”, die ofwel opdrachtgever is, dan wel een door de opdrachtgever opgegeven derde, dient op tijd bij het onderzoek aanwezig te zijn. Indien de betrokkene niet binnen 15 minuten na aanvang van het geplande onderzoek verschijnt, is de volledige prijs verschuldigd.

Artikel 7. Verzekering

1. De opdrachtgever heeft het recht de gemaakte kosten voor de geleverde dienst bij haar verzekeraar te declareren. Ster-kracht geeft geen garanties over of en de mate waarin de verzekeraar tot vergoeding zal overgaan. De overeenkomst tussen Ster-kracht en de opdrachtgever is niet overdraagbaar naar de verzekeraar van de opdrachtgever.

Artikel 8. Uitslagtermijnen

1. De door Ster-kracht opgegeven termijn, waarbinnen de conclusies van een expertise- of ander onderzoek beschikbaar zijn, is slechts een indicatie, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

2. Ster-kracht zorgt ervoor dat uitslagen, binnen redelijke termijn nadat zij bekend zijn, door de betreffende professional met verklarende toelichting – met inachtneming van de vigerende regelgeving op dit punt – aan de opdrachtgever, dan wel de bedrijfsarts worden doorgegeven. Uitsluitend met toestemming van de betrokkene, en slechts wanneer daar aanleiding toe is, wordt de huisarts over de uitslag geïnformeerd.

Artikel 9. Dossiervoering

1. Ster-kracht draagt zorg voor een administratie en bewaart de gegevens en eventuele uitslagen van de betrokkene in een dossier. Een verzoek om inzage van zijn/haar dossier door de betrokkene, geschiedt door middel van invulling van een door Ster-kracht verstrekt formulier.

2. Betrokkene heeft recht op een kopie van het dossier, welke uit oogpunt van zorgvuldigheid eerst met de betreffende professional wordt besproken. Bij het overhandigen van de kopie door de professional dient door betrokkene een verklaring voor ontvangst te worden ondertekend. De administratiekosten bedragen € 45

3. De opdrachtgever verklaart dat de door hem of haar opgegeven personalia en gegevens van de betrokkene juist zijn. In bijzondere gevallen en in gevallen van (her)keuringen kan Ster-kracht de betrokkene om legitimatie vragen.

4. Terzake het dossier, en de betrokkenenadministratie zullen de wettelijke bepalingen terzake privacybescherming en geheimhoudingsplicht in acht worden genomen, waaronder (niet uitsluitend) de bepalingen van Boek 7 (titel 7, afdeling 5) van het Burgerlijk Wetboek en de beroepscodes van psychologen en psychiaters.

Artikel 10. Prijzen

1. Tenzij anders is vermeld, zijn alle prijzen vermeld in brochures, prijslijsten, offertes, bevestigingen, en op de internetsite uitgedrukt in euro’s.

2. De kosten van de professional, het onderzoek of de dienst en een eventueel noodzakelijk aanvullend medisch (laboratorium) onderzoek komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 11. Betaling

1. Opdrachten zowel particulier als ten behoeve van bedrijven en instellingen worden door Ster-kracht gefactureerd. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

2. Alle door Ster-kracht in rekening gebrachte bedragen dienen zonder inhouding, korting of verrekening te worden voldaan.

3. Ster-kracht is gerechtigd om periodiek te factureren.

4. Ster-kracht behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor nadere voorwaarden te stellen met betrekking tot betaling. Ster-kracht is gerechtigd geheel of gedeeltelijke betaling vooraf of zekerheid voor betaling te eisen.

5. Indien het verschuldigde niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is betaald, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuimtreden een rente verschuldigd van 1% per maand (tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is) over het opeisbare bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand voor de berekening van de verschuldigde rente aangemerkt wordt.

6. Naast deze rente is de opdrachtgever, ingeval van niet tijdige betaling, administratiekosten verschuldigd. Deze bedragen € 35 per factuur.

7. Indien de opdrachtgever jegens Ster-kracht in verzuim is, is hij verplicht Ster-kracht de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door de opdrachtgever te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 150.

8. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

1. Iedere aansprakelijkheid van Ster-kracht voor de door de opdrachtgever geleden schade is uitgesloten, ongeacht de gronden waarop een eventuele actie wordt aangespannen, hetzij wegens wanprestatie hetzij wegens onrechtmatige daad van Ster-kracht of haar ondergeschikten, of anderszins.

2. In die gevallen waarin Ster-kracht geen beroep kan doen op het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, zal Ster-kracht in geen geval aansprakelijk zijn:
– voor schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van inlichtingen of adviezen die zijn verstrekt voordat de overeenkomst tot stand kwam;
– indien de opdrachtgever wanprestatie heeft gepleegd, in de naleving van zijn verantwoordelijkheden tekort is geschoten of onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie heeft verstrekt (Ster-kracht is niet verplicht de van de opdrachtgever, of via hem van derden, of van de door de opdrachtgever opgegeven derden ontvangen gegevens of stukken te toetsen en gaat af op de juistheid daarvan);
– voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen of verlies van gegevens.

3. In die gevallen waarin beroep op een of meer der voorgaande exoneratiebedingen niet is toegestaan, zal de totale aansprakelijkheid van Ster-kracht uit hoofde van de verleende diensten beperkt zijn tot ten hoogste de factuurwaarde van de verrichte diensten tenzij er aan de zijde van Ster-kracht sprake is van opzet of grove schuld.

4. De diensten worden uitsluitend geacht te zijn gedaan voor de opdrachtgever. De opdrachtgever zal Ster-kracht vrijwaren in geval van aanspraken van derden, waaronder ook (indien deze niet tevens de opdrachtgever is) de betrokkene.

5. De opdrachtgever zal de professionals of door Ster-kracht ingeschakelde derden niet kunnen aanspreken, behoudens in geval van opzet of grove schuld van ondergeschikten.

Artikel 13. Overmacht

1. Overeenkomsten worden gesloten onder voorbehoud van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Ster-kracht geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Ster-kracht niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Ster-kracht worden daaronder begrepen.

2. Ster-kracht is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming, indien deze tekortkoming aan Ster-kracht volgens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.

3. Ster-kracht heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, optreedt nadat Ster-kracht zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten voor maximaal twee maanden.

5. In geval van overmacht langer dan twee maanden, kan de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, door ieder der partijen ontbonden worden.

6. Voor zoveel Ster-kracht ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Ster-kracht gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14. Ontbinding

1. Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze tekort komt in de nakoming van de overeenkomst, zal hij daarvoor reeds in gebreke zijn zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling vereist zal zijn. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, zal Ster-kracht alsdan ook het recht hebben de overeenkomst op te schorten, dan wel deze geheel of ten dele zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden.

2. Hetgeen in het vorige lid vermeld is, geldt tevens in het geval van faillissement, of surseance van betaling, of onder curatelestelling van de opdrachtgever, of bij stillegging van zijn bedrijf.

3. Ster-kracht is tevens bevoegd de nakomingen van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is, of indien door vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Ster-kracht kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities zal nakomen.

4. Opdrachtgever heeft na aanmelding een bedenktermijn van 14 dagen. Na het sluiten van de overeenkomst heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst in de vorm van een aangetekend schrijven zonder opgaaf van reden te ontbinden, tenzij de dienstverlening voor de afloop van de termijn met instemming van de opdrachtgever reeds is begonnen.

5. Ontbinden van de overeenkomst door opdrachtgever na het verlopen van de bedenktermijn kan alleen schriftelijk (per e-mail). Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel.

6. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever tot 5 weken voor aanvang, wordt € 55 administratiekosten in rekening gebracht.

7. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever binnen 5 weken voor aanvang of gedurende de looptijd van de overeenkomst is de opdrachtgever de volledige prijs verschuldigd.

Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op elke overeenkomst tussen Ster-kracht en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen, gerezen tussen de opdrachtgever en Ster-kracht, waaronder begrepen geschillen betreffende de uitlegging van deze voorwaarden, zullen in eerste aanleg worden beslecht door de rechtbank te Den Haag.

3. Ster-kracht blijft echter bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. De opdrachtgever wordt in geval van klachten verwezen naar de klachtenprocedure van Ster-kracht.

Artikel 16. Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Ster-kracht gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Ster-kracht zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Ster-kracht niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 17. Niet-overname personeel/ZZP

1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Ster-kracht, medewerkers van Ster-kracht of van ondernemingen waarop Ster-kracht ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 18. Wijziging van deze voorwaarden

1. Ster-kracht is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.

2. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.