Inzage- en correctierecht

Rechten betrokkene

De wet- en regelgeving voorziet in een aantal rechten van de ‘betrokken keurling’. De uitleg hieronder is bedoeld u te informeren in algemene zin over deze rechten. Het heeft niet de
status van een juridisch advies en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De wet- en regelgeving is niet altijd eenduidig. Neem bij twijfel contact op met de opdrachtgever.

In principe gelden bij een keuring 3 rechten:

1. Correctierecht:

Het correctierecht is altijd van toepassing en betreft gegevens zoals uw naam, adres, woonplaatsgegevens.

2. Inzagerecht:

U heeft het recht op inzage in uw medisch dossier. Indien u dit wenst kunt u contact met ons opnemen en zullen wij, voor zover dat nog niet is gebeurd, het dossier met u bespreken en u een kopie van de medische rapportage sturen.

3. Blokkeringsrecht:

De wetgeving is ten aanzien van het blokkeringsrecht niet altijd duidelijk. In een aantal gevallen kan de betrokkene, na inzage van het complete conceptrapport, zijn blokkeringsrecht laten gelden
waardoor verhinderd wordt dat het rapport uitgebracht wordt. De opdrachtgever wordt hiervan op de hoogte gebracht en zorgt voor het verdere vervolg van de procedure. Betrokkene wordt verzocht binnen één week aan Ster-kracht schriftelijk te laten weten of er al dan niet van het recht gebruik wordt gemaakt en zo niet, welke eventuele correcties er in het verslag van het vraaggesprek moeten worden aangebracht. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen in andere onderdelen van de rapportage te verlangen.

Wanneer welk recht?

Voor alle rapportages geldt het inzage- en correctierecht.

Het blokkeringsrecht is van toepassing bij aansprakelijkheidszaken (WA, werkgeversaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid) en bij rapportages die door de medisch adviseur van een advocaat of letselschadebureau worden aangevraagd.

Het blokkeringsrecht is niet van toepassing bij lopende verbintenissen zoals bij keuringen die aangevraagd worden door de medisch adviseur van een verzekeraar waar men een arbeidsongeschiktheidsverzekering of (collectieve) ongevallenverzekering heeft afgesloten, immers, deze verzekeringen zijn vrijwillig aangegaan en daarmee wordt de verzekeraar het recht verleend onderzoek te (laten) verrichten naar klachten en afwijkingen die een grond zouden kunnen vormen voor een eventuele uitkering op basis van die verzekering. Bij keuringen aangevraagd door het UWV in het kader van sociale verzekeringen (uitkeringen e.d.) geldt geen blokkeringsrecht. Bij een onderzoek op aanvraag van een bedrijfsarts in het kader van een lopende arbeidsovereenkomst geldt ook geen blokkeringsrecht. De onderliggende gedachte is dat de werkgever een gefundeerde inschatting moet kunnen maken betreffende de veiligheid van de tewerkstelling voor u en voor derden.

Aan wie wordt het medisch rapport verstuurd?

Het rapport met medische gegevens wordt aan de aanvragend arts gestuurd. Deze arts mag zonder uw toestemming geen medische gegevens aan derden bekend maken. Wel mag bijvoorbeeld een bedrijfsarts de werkgever adviseren over beperkingen op basis van de medische gegevens.